بارانی یا روپوش یک بار مصرف | شیمیایی روپوش روپوش Tyvek

کد محصول: 103

T-شیمیایی Tulum به TYVEK CHF5 WH حجم: XL بسته بندی: 25 قطعه روپوش دار Tyvek روپوش دار Tyvek بارانی یا روپوش کیسه های شیمیایی به کولیت: 100 شماره

لباس T-شیمیایی TYVEK CHF5 WH
حجم: XL
بسته بندی شامل: 25 قطعه
شیمیایی روپوش روپوش Tyvek
شیمیایی روپوش روپوش Tyvek
بسته: 100 عدد

Scroll