تک استفاده از کیسه های | لباس یقه شیمیایی

کد محصول: 102

تی شیمیایی لباس TYVEK ccf5 WH حجم: لباس یکبار مصرف XL Tyvek بارانی یا روپوش یک بار مصرف Tyvek لباس کیسه آب نشت پشت شیمیایی در بسته بندی: 25 تعداد کولیت: 100 شماره

لباس T-شیمیایی TYVEK CCF5 WH
حجم: XL
لباس یکبار مصرف Tyvek لباس مواد شیمیایی یقه
لباس یکبار مصرف Tyvek لباس مواد شیمیایی یقه
بسته: 100 عدد

Scroll